تولید و فروش روغن ارده کنجد ، ارده ، حلوا ارده ، کرم ارده و ارده شکلاتی <p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تولید و فروش روغن ارده کنجد ، ارده ، حلوا ارده ، کرم ارده و ارده شکلاتی</span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"> </p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">  <img style="margin-right: 0px;" src="http://s9.picofile.com/file/8319028342/ardeh6.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8319028342/ardeh6.jpg" width="441" height="293" /> </span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">روغن ارده کنجد به صورت فله و ظرفی</span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">روغن ارده کنجد فله به صورت گالن های پلاستیکی سفید رنگ 19 کیلویی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> <img class="gmail-shrinkToFit" style="margin-right: 0px;" src="http://s8.picofile.com/file/8319028468/sesame_seeds_oil.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8319028468/sesame_seeds_oil.jpg" width="477" height="322" /> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">روغن ارده کنجد ظرفی 500 گرمی و 800 گرمی پت مانند و کارتن ها به صورت 15 تایی و24 تایی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">روغن ارده کنجد 950 گرمی کارتن ها 20 عددی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">   <img style="margin-right: 0px;" src="http://s9.picofile.com/file/8319028050/79094914953861153968.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8319028050/79094914953861153968.jpg" width="467" height="312" /> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> <br />ارده به صورت فله و ظرفی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">ارده فله به صورت گالن پلاستیکی 10 و 20 کیلویی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">ارده کوچک 120 گرمی 12 عددی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">  <img style="margin-right: 0px;" src="http://s9.picofile.com/file/8319028384/halva_ardeh2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8319028384/halva_ardeh2.jpg" width="436" height="289" /> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">ارده ظرفی به صورت 400 گرمی ( 36 عددی ) و 700 گرمی ( 24 عددی )</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">حلوا ارده به صورت فله و ظرفی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">حلوا ارده فله در ظرف های 4 کیلویی و 8 کیلویی و غیره</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">حلوا ارده 300 گرمی هر کارتن 30 عددی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">حلوا ارده 500 گرمی هر کارتن 30 عددی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">حلوا ارده 800 گرمی هر کارتن 24 عددی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">کرم ارده و ارده شکلاتی</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">  <img src="http://s8.picofile.com/file/8319028400/Olive_oil_pouring_over_gr_010.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8319028400/Olive_oil_pouring_over_gr_010.jpg" /> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">ارتباط با ما در تلگرام جهت لیست قیمت</span></span></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> <img class="gmail-transparent" style="margin-right: 0px;" src="http://www.sadek.ir/wp-content/uploads/2016/07/telegram-icon-5.png" alt="http://www.sadek.ir/wp-content/uploads/2016/07/telegram-icon-5.png" width="230" height="230" /> </span></span></div><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">09361984747</span></span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">arb4610@</span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="text-decoration-line: underline;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">آقای </span></span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">بهجتی</span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"> </p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><img class="gmail-shrinkToFit" style="margin-right: 0px;" src="http://s8.picofile.com/file/8319028426/sesame_oil_web.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8319028426/sesame_oil_web.jpg" width="454" height="429" /></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"> </p><p style="line-height: 18px; text-align: center;">--------------</p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">کلمات کلیدی :</span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">ارده</span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">حلوا ارده</span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">حلواارده</span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">روغن ارده</span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">کرم ارده</span></span></span></p><p style="line-height: 18px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">ارده شکلاتی</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: large;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></span></p>